ALGEMENE VOORWAARDEN VOV-BEURS 2024

24, 27, 28, 29, 30, 31 mei (online) en 4 juni 2024 (ICC Gent)

 

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, verbinden de bezoekers zich ertoe de bepalingen van deze algemene voorwaarden na te leven, evenals elke nieuwe andere bepaling die in het belang van de vakbeurs door de organisatoren zou worden aangenomen.

1. Betalingen

De bezoeker ontvangt na aanmelding een factuur voor zijn deelname aan de VOV-Beurs. Deze factuur dient binnen de maand na opmaak betaald te worden. Bij het in gebreke blijven hiervan, zal de organisator het recht hebben de bezoeker de toegang tot de beurs te weigeren en de reservatie te annuleren. Dergelijke weigering doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van de organisator de volledige som die krachtens het ticketformulier verschuldigd is op te eisen.

Bij gebreke aan tijdige betaling van voormelde factuur is de aanbieder een verwijlintrest verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur a rato van een intrestvoet cfr. de wet betalingsachterstand van 2 augustus 2002 alsook een schadebeding ad 10% van het factuurbedrag.

2. Annulaties

Annulatie van het beursticket is niet mogelijk noch is het ticket overdraagbaar aan een andere bezoeker. Wie zich vooraf niet heeft aangemeld voor de VOV-Beurs en zich aan de deur aanmeldt, betaalt een hoger tarief. Eventuele kortingen zijn op dat moment niet van toepassing, behalve voor leden. Leden kunnen deelnemen aan ledentarief.

3. Privacy

VOV respecteert de privacy van de bezoekers aan de vakbeurs. Persoonlijke gegevens die ingevuld worden bij de online aankoop van een ticket, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alleen na uitdrukkelijke toestemming bij aankoop van de tickets worden de persoonlijke gegevens gedeeld met sponsors en sprekers, en gebruikt voor communicatiedoeleinde vanuit VOV. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om te communiceren over de beurs door VOV of partnerorganisaties waarmee VOV samenwerkt bij de organisatie van de vakbeurs. In het algemeen worden de gegevens anoniem verwerkt volgens GDPR.

4. Aansprakelijkheid

Organisator is niet aansprakelijk voor (i) schade, direct of indirect geleden door bezoeker, (ii) gevolgschade, (iii) letselschade en (iv) schade door diefstal of verlies, vernieling of welke oorzaak dan ook tenzij hen ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van organisator komt. Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in de ruimste zin des woords van bezoeker. Het betreden van de locatie en bijbehorende parking, en het bijwonen van de vakbeurs, geschiedt door bezoeker voor eigen risico, in die zin dat de organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke of psychische stoornissen.

5. Gedragsregels

Bezoeker wordt geacht zich tijdens de vakbeurs met respect op te stellen jegens andere bezoekers, aanbieders en organisator. Organisator is niet aansprakelijk voor het handelen van bezoeker. Bij wangedrag, is organisator bevoegd om bezoeker per direct uit te sluiten van de vakbeurs en heeft organisator het recht om eventuele schade op hem/haar te verhalen. Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisator, de locatie, de brandweer en andere bevoegden.

6. Overmacht

VOV lerend netwerk zal al het redelijke in het werk stellen om de VOV-Beurs 2024 te laten doorgaan. VOV zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien de beurs geheel of gedeeltelijk niet kan doorgaan om redenen van overmacht. Als redenen van overmacht: alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst door VOV niet kan worden gevergd en in ieder geval ook het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, overheidsmaatregelen, brand en voorts iedere andere omstandigheid die VOV lerend netwerk redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, dan wel waarop geen invloed kon worden uitgeoefend. Voorgaande opsomming is niet beperkend. VOV lerend netwerk is niet verplicht het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Als de vakbeurs niet kan plaatsvinden om voormelde redenen, zullen de bezoekers hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De aangekochte tickets worden niet terugbetaald. De bezoekers zien hiermede af van het recht op schadevergoeding ten laste van de organisator.

7. Betwistingen

Enkel de Nederlandse tekst van huidig beursreglement is bindend voor de partijen. De teksten in een andere taal gesteld zijn enkel vertalingen en hebben als dusdanig geen bindende waarde tussen partijen, waar in geval van betwisting enkel de Nederlandse tekst zal kunnen ingeroepen worden.

Bij betwisting omtrent de geldigheid, inhoud of interpretatie van huidig reglement of van de bedingen van het registratieformulier, zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn en zal het geschil aan de Antwerpse rechtbanken voorgelegd worden, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg, hetzij de Ondernemingsrechtbank.

8. Nietigheid

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van onderhavig reglement heeft niet de nietigheid van het volledige reglement tot gevolg.

De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte. Hoe dan ook blijven de bepalingen die door een nietigheid zijn aangetast of ongeldig zouden zijn, bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is.